Q偏移技术在深海地震资料处理中的应用研究
王兆旗,杨存,王童奎,李立胜,范国章,王宗仁
Research of Q migration technology in deep marine seismic data processing
WANG Zhao-qi,YANG Cun,WANG Tong-kui,LI Li-sheng,FAN Guo-zhang,WANG Zong-ren
地球物理学进展 . 2019, (1): 395 -400 .  DOI: 10.6038/pg2019BB0592