BDS/GPS/GLONASS多模融合伪距单点定位性能比较与分析
布金伟,左小清,周羽佳,常军,李小龙,范军
Comparison and analysis of BDS/GPS/GLONASS multi-mode fusion pseudo-range positioning performance
BU Jin-wei,ZUO Xiao-qing,ZHOU Yu-jia,CHANG Jun,LI Xiao-long,FAN Jun
地球物理学进展 . 2019, (5): 1707 -1713 .  DOI: 10.6038/pg2019BB0588